Privacyverklaring

Verkroost Advies,  gevestigd aan de Oranjelaan 26 te Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.verkroostadvies.nl | Oranjelaan 26 | 3761 BX Soest | 06 46285024
S. Verkroost is de Functionaris Gegevensbescherming van Verkroost Advies. Zij is te bereiken via info@verkroostadvies.nl.

1 Persoonsgegevens die wij verwerken
Verkroost Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@verkroostadvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Verkroost Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van een eventuele nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

4 Geautomatiseerde besluitvorming
Verkroost Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een Verkroost Advies) tussen zit. Verkroost Advies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Outlook voor het opslaan van uw contactgegevens, het geen ons in staat stelt contact met u op te nemen voor zakelijke doeleinden
  • Mailchimp hetgeen ons in staat stelt u onze toekomstige nieuwsbrief te blijven sturen

 

5 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Verkroost Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor alle onder sub 3 genoemde doelen bewaren wij gegevens tot wij of u aangeven dat het niet langer wenselijk of noodzakelijk is dat deze worden bewaard.

 

6 Delen van persoonsgegevens met derden
Verkroost Advies verstrekt persoonsgegevens aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

7 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Verkroost Advies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verkroost Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verkroostadvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Verkroost Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

9 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Verkroost Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met iinfo@verkroostadvies.nl.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht
De overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beheerst door Nederlands recht.