Opplussen Nieuwe Stijl

Letterlijk en figuurlijk ‘de drempel’ bij mensen verlagen

In opdracht van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
Jaar 2011/2012

Opplussen is een begrip dat stamt uit de jaren negentig. Als we het hadden over opplussen, dan bedoelden we het complexmatig geschikt maken van huurwoningen voor bewoning door ouderen. Voor veel woningcorporaties is opplussen een vast onderdeel geworden van hun strategisch voorraadbeleid. Maar de Nederlands woningvoorraad bestaat uit meer dan huurwoningen. Meer dan de helft van de woningvoorraad is namelijk particulier bezit. Ook daar valt winst te behalen als het gaat om het vergroten van de veiligheid, comfort en gemak. Zodat mensen langer zvoorkant-u-bent-aan-zetelfstandig kunnen blijven wonen.

In 2011 heb ik in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Opplussen Nieuwe Stijl geïntroduceerd, oftewel het door ontwikkelen van het Opplussen naar het eigen woningbezit én met een accent op communicatie. Daar zijn diverse door mij uitgevoerde onderzoeken aan vooraf gegaan.

  • De basis ligt bij een onderzoek uit 2005/2006 voor het ministerie van VROM waarin ik tien (pilot)projecten gericht op het aanpassen van de particuliere woningvoorraad heb geëvalueerd. Resultaat van dit onderzoek is de Handreiking Opplussen van woningen voor oudere eigenaar bewoners
  • Met voorgenoemde handreiking in de hand en de wetenschap dat steeds meer gemeenten oudere inwoners willen informeren en adviseren over de mogelijkheden tot aanpassing van hun woning, en hen stimuleren om tijdig te kiezen voor het daadwerkelijk ‘opplussen’ van hun woning is in 2007 het Keuzemodel Opplussen ontstaan. Op initiatief van de WWZ-voorbeeldgemeente Aalsmeer heeft de provincie door mij en een werkgroep van vier voorbeeldgemeenten het Keuzemodel laten maken. Een model dat niet alleen belangrijk blijkt te zijn voor gemeenten, maar ook goed bruikbaar voor andere partijen die willen stimuleren dat ouderen tijdig maatregelen treffen om hun woning aan te passen. Bovendien levert het invullen van het Keuzemodel gemeenten nuttige inzichten op die ook bruikbaar zijn voor andere onderdelen van het gemeentelijk WWZ-beleid. Onder andere de gemeente Zaanstad heeft met behulp van dit model de eerste aanzet gedaan voor de bewustwordingscampagne Comfortabel wonen
  • In 2010 heb ik onderzoek gedaan naar de aanpak van de particuliere woningvoorraad in opdracht van de SEV (opgegaan in Platform 31). In het onderzoek zijn vijf ‘sprekende’ projecten onder de loep genomen. ‘Sprekend’ wil zeggen dat het project bijvoorbeeld opvalt door zijn aanpak, het aantal aangepaste woningen of de initiatiefnemers. De ervaringen uit deze projecten, gecombineerd met mijn eigen kennis en ervaring, hebben geleid tot een bouwdoos ‘Aanpak particuliere woningvoorraad’. 
  • Laatste onderzoek dat ik wil noemen is het evaluatieonderzoek naar vijf pilotprojecten Opplussen in de provincie Gelderland. Bij een van de pilotprojecten, Gewoon Gemak in Elburg, ben ik intensief betrokken geweest. Het resultaat van het onderzoek is de publicatie Leidraad Opplussen.

‘Opplussen Nieuwe Stijl = met de juiste aanpak en een flinke dosis communicatie mensen letterlijk en figuurlijk hun drempel laten verlagen’

Met alles kennis en ervaring heb ik in samenwerking met het Kenniscentrum Wonen-Zorg en Hugo van den Beld in 2011 de programmacyclus Opplussen Nieuwe Stijl ontwikkeld. Wegens overweldigende belangstelling hebben we de programmacyclus in dat jaar tweemaal mogen geven. Daarna gevolgd door de ontwikkeling van de webspecial Opplussen Nieuwe Stijl en drie praktijkwerkplaatsen. Ter afronding van twee jaar Opplussen Nieuwe Stijl hebben Hugo en ik de praktijkgids ‘U bent aan zet’ geschreven.